Prestatieafspraken

Prestatieafspraken
In Zwolle, Kampen en Oldebroek leggen gemeente, corporaties en huurdersorganisaties de doelstellingen voor de toekomst vast in prestatieafspraken. Deze afspraken gaan over de plannen op de woningmarkt. Bijvoorbeeld; Hoe veel woningen gaan we bouwen en voor wie? De prestatieafspraken gaan over 4 jaar.

Jaarschijf
Om doelstellingen gericht te behalen, stellen we elk jaar een ‘jaarschijf’ op. In de jaarschijf staat beschreven wat we in dat jaar precies gaan uitvoeren. We kijken daarbij ook meteen of de doelstellingen die in de prestatieafspraken zijn benoemd, nog actueel zijn of aangepast moeten worden op eventueel veranderde situaties.

ZWOLLE

Prestatieafspraken Zwolle
De Prestatieafspraken van Zwolle zijn opgesteld in 2020. Samen met de gemeente en de Zwolse woningcorporaties werken we nauw samen aan: groei van het aantal woningen, woonruimteverdeling, leefbaarheid en Wonen en Zorg. Dit alles in het kader van Zwolle als sterke groeistad en moderne woonstad en duurzame deltastad.

Jaarschijf Zwolle 2022
Recent hebben we in Zwolle de Jaarschijf voor 2022 vastgesteld. Deze bevat naast algemene afspraken over de organisatie, samenwerking, onderzoek, data en monitoring belangrijke afspraken over omvang en samenstelling van de sociale voorraad. Maar het gaat niet alleen over het aantal woningen. De afspraken gaan ook over woonruimteverdeling, ruimte om te experimenteren, betaalbaarheid van wonen en wonen & zorg. In het kader van duurzame deltastad staan in de jaarschijf afspraken over de energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit.

KAMPEN

Prestatieafspraken Kampen
In Kampen werken de gemeente,  de woningcorporaties Beter Wonen IJsselmuiden, deltaWonen en de huurdersorganisaties Huurders Vereniging groot IJsselmuiden en Centrale Bewonersraad deltaWonen nauw met elkaar samen om de bewoners van Kampen op de beste manier van dienst te kunnen zijn. Eind december ’21 hebben deze organisaties de Prestatieafspraken Kampen 2022-2026 vastgelegd. Het zijn afspraken voor de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2026.

Basis voor deze prestatieafspraken is de gezamenlijke woonvisie ‘Bouwsteen Wonen 2021-2025 gemeente Kampen’. De Prestatieafspraken Kampen 2022-2026 bevatten de tussen partijen gemaakte afspraken over de volgende thema’s:
1 - Voldoende sociale huurwoningen
2 - Woonlasten die voor mensen betaalbaar zijn
3 - Inclusieve en leefbare wijken waar mensen zich thuis voelen
4 - Duurzame wijken en woningen
5 - Organisatie en samenwerking

Jaarschijf Kampen 2022
In de Jaarschijf Kampen 2022 staan de concrete afspraken over wat we in 2022 gaan doen onder de thema’s die in de Prestatieafspraken Kampen staan benoemd.

OLDEBROEK

Raamovereenkomst Oldebroek
In Oldebroek hebben de gemeente Oldebroek, woningcorporaties deltaWonen en Omnia Wonen samen met de Stichting Huurdersbelangen Omnia Wonen en de Bewonersraad deltaWonen de strategische keuzes voor de woningmarkt vastgelegd in de Raamovereenkomst 2018 – 2023. In deze raamovereenkomst staan afspraken over:
1. Beschikbaarheid en betaalbaarheid
2. Wonen met Welzijn en zorg
3. Duurzaamheid
4. Vitale kernen met actieve, betrokken burgers.

Prestatieafspraken Oldebroek 2022
Binnen het kader van de raamovereenkomst brengen de woningcorporaties jaarlijks een bod uit. Dit bod vormt de basis voor voorliggende prestatieafspraken. De Prestatieafspraken die in Oldebroek zijn vastgelegd voor 2022 richten zich voornamelijk op het uitvoeren van lopende projecten. Maar aangezien de Raamovereenkomst dit jaar afloopt, zullen de partijen zich in 2022 ook vooral buigen over de totstandkoming van de nieuwe raamovereenkomst voor volgende jaren, waarin onder andere het Woonprogramma en de visie Wonen, Welzijn en Zorg van de gemeente en de portefeuillestrategieën van de corporaties en hun facetbeleid worden geïntegreerd.