Opnieuw dalend aantal huisuitzettingen

Aantal ontruimingen versus aanzeggingen in 2017.jpg

DeltaWonen zet in op nauw contact en goede samenwerking

Huurachterstand, hennepteelt, woonfraude of overlast; redenen die vaak vooraf gaan aan een huisuitzetting. Vaak is er sprake van een combinatie van deze redenen. Onlangs verschenen er in de media berichten over een landelijke daling van huisuitzettingen bij woningcorporaties. 
Bij deltaWonen daalde het aantal uitzettingen voor het derde jaar op rij. Van 12 huisuitzettingen in 2015, naar 11 in 2016 en 9 in 2017. Uitzetting van huurders gebeurt alleen in uiterste gevallen, na een zorgvuldig traject en na een uitspraak van de rechter. 
“Voor de buitenstaander zijn deze dalingen misschien minimaal, maar bij deltaWonen zijn we blij  met iedere huisuitzetting minder, zegt Rona Zinger, teammanager financiën bij deltaWonen. “Een huurder uit zijn woning zetten is het allerlaatste wat je als woningcorporatie wilt. Wij zijn er namelijk juist voor bewoners die zich, vaak om economische redenen, moeilijk kunnen redden op de woningmarkt. In de meeste gevallen gaat het om huurders met financiële problemen. We doen er dan ook alles aan om te voorkomen dat de problemen structureel worden.”  

Snel goede hulp
“Door in nauw contact te blijven met de huurder, vinden we samen oplossingen. Deze oplossingen zijn deels preventief en deels curatief. Zo hebben we een gesprek met kandidaat-huurders over de mogelijkheden in relatie tot hun inkomen en de (financiële) consequenties van het huren van een huis.” Mensen met schuldproblemen vinden het vaak moeilijk om hulp te zoeken of te vragen. Toch is het belangrijk om bij huurachterstand en andere betaalproblemen snel goede hulp te krijgen. Want zo kunnen grotere (schuld)problemen voorkomen worden.

Samenwerking
Om die hulp te kunnen bieden werkt deltaWonen samen met verschillende partijen, waaronder gemeenten. De gemeente Zwolle is samen met enkele woningcorporaties, energiebedrijven, drinkwaterbedrijf Vitens, Zilveren Kruis/Achmea en Stichting BKR de pilot ‘Vindplaats schulden’ gestart. Deze pilot heeft het doel om mensen met financiële problemen zo snel mogelijk te kunnen helpen. Ook deltaWonen werkt mee aan deze pilot. Inwoners van de gemeente Zwolle die betalingsproblemen hebben bij minimaal 2 van de genoemde bedrijven, krijgen ondersteuning aangeboden bij het op orde brengen van hun geldzaken. “Hiermee geven we invulling aan 1 van de prestatieafspraken met de gemeente Zwolle om hoge schuldenlasten te voorkomen.”
Ook heeft deltaWonen in januari 2016 een convenant voorkoming huisuitzetting afgesloten met de gemeente Oldebroek en Stimenz. In 2017 werd een soortgelijk convenant getekend met de gemeente Kampen, De Kern maatschappelijke dienstverlening en Financiën op Koers. “We bieden hierbij samen met de partners binnen het convenant preventieve hulp aan huurders die de huur niet of slecht kunnen betalen. Door deze samenwerking die korte lijnen kent, kunnen we in elke afzonderlijke situatie maatwerk bieden aan huurders om zo huisuitzetting te voorkomen.”

MijndeltaWonen
Sinds de invoer van de online ‘Mijn deltaWonen omgeving’, kunnen huurders zelf zien wanneer ze een betalingsachterstand hebben. “Dit gaat soms om erg kleine bedragen, als bijvoorbeeld een huurder vergeet om na een huurverhoging zijn maandelijkse overschrijving te wijzigen. Huurders worden hier altijd direct op gewezen als er contact met deltaWonen is, of dat nu via de ‘Mijn deltaWonen omgeving’ is, aan de telefoon of de balie.“

Dalende trend
In het persbericht van Branchevereniging Aedes is te lezen dat er voor het vierde jaar op rij, een dalende trend te zien in het aantal huisuitzettingen door woningcorporaties. Uitzetting van huurders gebeurt alleen in uiterste gevallen, als geen andere oplossing kan worden gevonden. Een oplopende huurachterstand is nog steeds de belangrijkste reden voor uitzetting (80 procent).
Voor een huisuitzetting is altijd een uitspraak van de rechter nodig. In 2017 spraken rechters 13.500 vonnissen uit om huurders te kunnen uitzetten, in 2016 waren er dit nog 18.500. Het aantal vonnissen ligt daarmee op het laagste niveau in tien jaar. Zo’n vonnis leidt in 2017 maar in 27 procent van de gevallen (3.700) daadwerkelijk tot huisuitzetting. In bijna driekwart van de gevallen lukt het de corporatie na het vonnis alsnog om in overleg met de huurder uitzetting te voorkomen. 

Preventie
Steeds meer corporaties kiezen daarom voor een persoonlijke aanpak met huisbezoeken, ook onverwacht en in het weekend. Verder zoeken zij actief contact met huurders en verwijzen hen waar nodig door naar hulpverleningsinstanties. Corporaties sluiten hierover convenanten met gemeenten, welzijnsorganisaties en schuldhulpverlening. Steeds vaker maakt het voorkomen van huisuitzettingen deel uit van de prestatieafspraken. Bij 64 procent van de corporaties is dit inmiddels het geval.

Terug naar overzicht