Reactie Raad van Commissarissen deltaWonen op artikel De Stentor dd 12-03-2016

Wij hebben kennis genomen van het artikel dat op 12 maart 2016 is verschenen in De Stentor. Dit artikel is gerelateerd aan het vroegtijdige aftreden van de heer Ten Doeschate als voorzitter van de Raad van Commissarissen van deltaWonen begin 2015.  Het artikel gaat in op aantijgingen richting de Raad van Commissarissen en de bestuurder, die door de heer Ten Doeschate zijn neergelegd bij de Autoriteit Woningcorporaties.

Wij betreuren het beeld dat in dit artikel wordt geschetst van de Raad van Commissarissen en het bestuur van deltaWonen. Het artikel wekt de indruk dat binnen de Raad en het bestuur van deltaWonen sprake is van een ‘evidente integriteitskwestie’. Dit weerleggen wij. Daarmee weerleggen wij ook dat dit de reden is geweest voor het vroegtijdige aftreden van de heer Ten Doeschate in april 2015. De aantijgingen hebben niet eerder de Raad van Commissarissen bereikt dan na het vertrek van de heer Ten Doeschate.  Hieraan hebben wij direct opvolging gegeven, zoals u verderop in deze toelichting kunt lezen.

In deze reactie geven wij een toelichting op de aantijgingen zoals deze in het artikel van De Stentor staan beschreven. Deze toelichting hebben wij ook in schriftelijke beantwoording gegeven op eerdere persvragen van de journalist van De Stentor. De Stentor heeft ons geen gelegenheid gegeven om het artikel op voorhand op onjuistheden te controleren.

Creditcard gebruik toegelicht
De kosten (€ 9.000,-) waaraan in het artikel gerefereerd wordt, betreffen in hoofdzaak betalingen die gedaan zijn met de creditcard van deltaWonen. Deze creditcard is primair bedoeld voor bedrijfskosten, zoals bijvoorbeeld voor de aanschaf van software via internet, waar alleen via creditcard kan worden betaald; de aanschaf van kantoormiddelen in winkels die niet werken met facturatie achteraf, en het betalen van kosten voor afspraken, vergaderingen en bijeenkomsten met relaties of groepen werknemers op locatie. Al deze uitgaven via de creditcard zijn bedrijfsuitgaven, die als zodanig door de voorzitter van de Raad van Commissarissen worden gecontroleerd en zijn gefiatteerd. In de gevallen dat door bestuurder voor prive doeleinden gebruik is gemaakt van de creditcard van deltaWonen, zijn het gevallen van overmacht geweest en is de voorzitter van de Raad van Commissarissen en de organisatie hiervan op de hoogte gebracht. De genoemde betalingen zijn verrekend met het salaris van de bestuurder.

Procedure bedrijfscreditcard deltaWonen
Wat betreft het gebruik van de bedrijfscreditcard hanteren wij de volgende procedure: alle bonnetjes worden verzameld en afgestreept tegen de maandelijkse betalingsoverzichten van de creditcardmaatschappij. Jaarlijks wordt bij de jaarafsluiting voor de voorzitter Raad van Commissarissen een overzicht opgesteld, waarin o.a. alle credit card uitgaven op postniveau worden gespecificeerd en verantwoord. Dit overzicht wordt door de voorzitter Raad van Commissarissen gecontroleerd en doorgesproken met de bestuurder. Waar nodig wordt om een toelichting gevraagd. Daarna wordt het overzicht, inclusief eventueel gemaakte afspraken, door de voorzitter Raad van Commissarissen afgetekend. In de jaarlijkse controle van de accountant wordt toegezien en gecontroleerd op het juist en volledig volgen van de procedures.

BTW compensatieregeling Raad van Commissarissen voldoet aan alle geldende richtlijnen.
In het artikel wordt onterecht gesteld dat de BTW compensatieregeling ‘listig’ is: Wij melden bij deze dat de regeling volledig in lijn is met de richtlijnen zoals afgesproken binnen de brancheorganisatie voor woningcorporaties (Aedes) en de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties en past binnen de geldende normen van de WNT. Dat wordt jaarlijks door de externe accountant gecontroleerd en de informatie wordt overeenkomstig de wettelijke kaders in het jaarverslag gepubliceerd.

Eigen onafhankelijk onderzoek
De Raad van Commissarissen heeft pas na het vertrek van de heer Ten Doeschate voor het eerst kennisgenomen van de aantijgingen. De Raad heeft daarop per direct besloten om een extern bureau onderzoek te laten doen. Dat gebeurde op eigen initiatief, en natuurlijk in overleg met de Autoriteit Woningcorporaties. Gelukkig is geconstateerd, en dat willen we benadrukken, dat er geen sprake is geweest van onrechtmatig handelen of van een onjuiste verantwoording. Wel was niet in alle gevallen (volledig) duidelijk wat de bestuurder mocht declareren en wat niet. Daarnaast is het - zoals eerder toegelicht - in enkele gevallen voorgekomen dat de bestuurder door overmacht privékosten betaald heeft met de creditcard van deltaWonen. In al deze gevallen heeft er verrekening plaatsgevonden.

Kwestie adequaat afgehandeld
Op basis van deze constateringen zijn aanbevelingen gedaan om een aantal interne, administratieve processen aan te scherpen. Hier is direct gevolg aan gegeven. Deze uitkomsten zijn gedeeld met dezelfde Autoriteit Woningcorporaties, inclusief de genomen maatregelen. Na verdere toelichting op enkele aanvullende vragen c.q. opmerkingen was de conclusie van de Autoriteit Woningcorporaties dat de Raad van Commissarissen goed heeft geanticipeerd en het dossier adequaat heeft afgehandeld. 

Sterke reputatie
Wij betreuren het ten zeerste dat door eenzijdige en feitelijk onjuiste berichtgeving in De Stentor, een beleving kan ontstaan waarmee mensen zich een verkeerd beeld kunnen vormen van deltaWonen. Graag benadrukken wij dat deltaWonen positief bekend staat als een woningbouwcorporatie, die voorop loopt juist als het gaat om governance, transparantie, kwaliteit en klantvriendelijkheid. Dat blijkt ook uit de zeer positieve visitatierapporten, benchmarks en klanttevredenheidsonderzoeken, die de laatste jaren verschenen zijn. De Raad van Commissarissen en deltaWonen hebben zich altijd geconformeerd aan de Governance Code, die richting geeft aan de manier waarop bestuur en Raad van Commissarissen functioneren en verantwoording afleggen over werkzaamheden. 

Heeft u vragen of wilt u meer toelichting, dan kunt u zich altijd wenden tot de Raad van Commissarissen via:  rvc@deltawonen.nl

namens de Raad van Commissarissen,
Eduard de Bruijn

Terug naar overzicht