Visitatie

Positieve beoordeling deltaWonen in Visitatie 2018 - 2021

Eens in de 4 jaar wordt deltaWonen in een visitatie door een onafhankelijke commissie beoordeeld op onze prestaties. In de visitatie 2018 – 2021 hebben we een positieve beoordeling gekregen over onze prestaties van de afgelopen 4 jaar! Daar zijn we trots op! Want ondanks de hobbels op de weg door de coronapandemie, hebben we toch veel kunnen bijdragen aan het woon- en leefgeluk in de samenleving.

De resultaten
We zijn op 4 gebieden beoordeeld met een cijfer, namelijk: op onze maatschappelijke prestaties (presteren naar opgave en ambities), op de manier waarop we belanghouders betrekken (presteren volgens belanghouders), op onze financiële bedrijfsvoering (presteren naar vermogen) en op hoe we ons werk organiseren, belanghebbenden betrekken en toezicht houden op onze maatschappelijke prestaties (governance).  Het zijn mooie cijfers; toch hechten we de meeste waarde aan de inhoudelijke toelichting die erbij gegeven wordt.

De toelichting
De commissie oordeelt dat deltaWonen op een adequate manier invulling geeft aan de thema’s uit de prestatieafspraken en aan haar ambities uit het Koersplan Groei en Geluk. Dit oordeel vinden we belangrijk om dat het gaat over de concrete bijdragen van deltaWonen aan het woon- en leefgeluk in de wijken en aan de klimaatdoelstellingen.

We lezen in het visitatierapport terug dat belanghebbenden deltaWonen zien als een betrouwbare en professionele organisatie én als constructieve samenwerkingspartner. Daar zijn wij blij mee, want we hebben elkaar heel hard nodig om de grote maatschappelijke uitdagingen die er liggen het hoofd te kunnen bieden. Maar hier ligt ook een verbeterpunt. Want door onze hoge ambities en grote bevlogenheid, lopen we vaak voorop. Dat is mooi, maar we moeten niet vergeten om onze samenwerkingspartners op tijd mee te nemen en aan te haken bij ontwikkelingen en plannen van deltaWonen.

De visitatiecommissie ziet dat deltaWonen haar vermogen goed gebruikt en inzet voor onze maatschappelijke taken en ambities. De opgaven voor nieuwbouw- en verduurzaming zijn groot en we zullen de komende jaren fors investeren. Hiervoor hebben wij een onderbouwd investeringsprogramma. Bovendien houden we controle op onze financiën en geven we (financieel) sturing door onder andere de kwartaalrapportages en de verschillende dashboards.

We doen niet alleen de goede dingen, maar we doen de dingen ook op een goede manier. We voldoen aan de eisen van de Governancecode en de Overlegwet. We hechten veel waarde aan transparantie en geven op verschillende manieren en langs verschillende kanalen verantwoording over wat we doen. We zijn daarmee een zichtbare partner in het werkveld. Dat geldt ook voor de raad van commissarissen van deltaWonen. Zij zoeken vaker en intensiever contact met onze belanghouders zodat zij goed aangehaakt blijven bij maatschappelijke ontwikkelingen en spelende belangen.

Aandachtspunten
Natuurlijk staan in het rapport ook aandachtspunten. Ook daar zijn we blij mee, want daardoor kunnen we nog verder verbeteren. Zo kunnen we onder andere onze belanghouders nog beter betrekken en zouden we nog meer kunnen laten zien waar we mee bezig zijn. Onze bevlogenheid maakt dat we de lat wel eens hoog leggen, ook voor onszelf. We vinden het dan ook belangrijk dat we oog blijven houden voor het werkgeluk binnen deltaWonen en te investeren in persoonlijke groei en talentontwikkeling van medewerkers.

Terugblik op het proces
Het was deze visitatie voor het eerst dat we niet alleen hebben teruggeblikt, maar juist ook vooruit hebben gekeken. Dat heeft meerwaarde. Hierdoor worden we positief aangespoord  om de ingeslagen weg te vervolgen. Nieuw was ook de vorm waarin we een brede groep belanghebbenden hebben betrokken bij deze visitatie. In gemengde groepen zijn we onder leiding van de externe visitatiecommissie het gesprek met elkaar aangegaan over verschillende thema’s. Hierdoor kregen we belangrijke input vanuit verschillende oogpunten.

Wij zijn blij met het positieve visitatierapport van de commissie! Het is voor ons zeer waardevol om samen met onze belanghouders, samenwerkingspartners, bewoners en medewerkers te kijken naar wat goed gaat en naar wat beter kan. De genoemde verbeterpunten nemen wij ter harte en omarmen we als kansen om nog verder te verbeteren. We bedanken graag iedereen die aan deze visitatie heeft meegewerkt!

Lees het visitatierapport, onze bestuurlijke reactie en de factsheet.