Corporate Governance

Onze governance structuur is ingericht volgens het tweelagen bestuursmodel. Er is een Raad van Commissarissen, die bestaat uit minimaal 3 en maximaal 9 personen en een directeur-bestuurder.

Het bestuur
Het bestuur is belast met het besturen van deltaWonen en is onder andere verantwoordelijk voor:

  • de realisatie van de doelstellingen van deltaWonen
  • de strategie Groei en Geluk
  • de financiering en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling
  • het beleid ten aanzien van deelnemingen van de corporatie
  • het naleven van alle relevante wet- en regelgeving
  • het beheersen van risico’s

Het bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen en zorgt ervoor dat zij alle informatie krijgt om haar werk goed te doen. De taak en werkwijze van het bestuur en overige bepalingen staan in het Bestuursreglement.

De nevenfuncties van het bestuur en het managementteam staan in het overzicht nevenfuncties.

Raad van Commissarissen (RvC)
De RvC houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken bij deltaWonen. De RvC zet het belang van deltaWonen voorop in de afwegingen die zij maakt. De RvC is verantwoordelijk voor de kwaliteit van haar eigen functioneren. De werkwijze van de RvC staat in het Reglement Raad van Commissarissen.

Voor het beloningsbeleid van het bestuur en het bezoldigingsbeleid van de raad van commissarissen wordt verwezen naar het jaarverslag van deltaWonen (paragraaf 3.1.2 en 5.3 van het governance jaarverslag en paragraaf 2.7 van de jaarrekening).

Voor de nevenfuncties van de leden van de raad van commissarissen wordt verwezen naar het jaarverslag van deltaWonen (paragraaf 6.1.3 van het governance jaarverslag).

Governancecode
Wij zijn lid van branchevereniging Aedes en onderschrijven de Governancecode Woningcorporaties.

Onze corporate governance principes zijn uitgewerkt in afzonderlijke documenten, deze vindt u onder gerelateerde documenten op deze pagina.